mArtIn heading

20-02-2020

Hotel TURIEC, Martin

Téma sympózia / Topic of symposium:
Využitie umelej inteligencie v medicíne a rádiológii
The use of artificial intelligence in medicine and radiology

Artificial intelligence (AI) in medicine is a fast-growing field. The rise of deep learning algorithms, such as convolutional neural networks (CNNs), offers fascinating perspectives for the automation of medical image analysis.
DOI: 10.1016/j.jormas.2019.06.002
From basic sorting algorithms to sophisticated neural networks, AI and its offspring continue to generate buzz throughout medicine, business, academia, and the media. 
https://www.radiologybusiness.com/topics/ai-machine-learning/what-has-artificial-intelligence-done-radiology-lately

Artificial intelligence (AI) algorithms, particularly deep learning, have demonstrated remarkable progress in image-recognition tasks. Methods ranging from convolutional neural networks to variational autoencoders have found myriad applications in the medical image analysis field, propelling it forward at a rapid pace. Historically, in radiology practice, trained physicians visually assessed medical images for the detection, characterization, and monitoring of diseases. AI methods excel at automatically recognizing complex patterns in imaging data and providing quantitative, rather than qualitative, assessments of radiographic characteristics. 
This is owing to recent advances in AI research, the massive amounts of digital data now available to train algorithms and modern, powerful computational hardware. Deep learning methods have been able to defeat humans in the strategy board game of Go, an achievement that was previously thought to be decades away given the highly complex game space and massive number of potential moves. Following the trend towards a human-level general AI, researchers predict that AI will automate many tasks, including translating languages, writing best-selling books and performing surgery — all within the coming decades.

DOI: 10.1038/s41568-018-0016-5
The aim of the conference is to present the advantages of AI usage in radiology and medicine. 
This conference is designed for radiologists, other health care professionals, IT specialists as well as for hospital managers.  

Zeleňák K. and organizing team

Informácie / Information

Nad podujatím prevzali záštitu / The event was held under the auspices
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
Dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Primátor mesta Martin

Organizátori / Organizers
Rádiologická klinika JLF UK a UNM
CEVED JLF UK
Slovenská rádiologická spoločnosť, organizačná zložka SLS
Spolok lekárov SLS v Martine

Koordinátor konferencie / Conference coordinator
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Organizačný výbor / Organizing Committee
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
Ing. Michal Paleček

Hodnotenie ARS CME / Rating ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk– zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme certifikát e-mailom.
The conference is included in the ARS CME Continuous Medical Education. Credits will be awarded to the participant in accordance with the Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 74/2019 Coll. as amended and on the basis of a contract between the SLK and the European Accreditation Council. Confirmation of participation in the educational activity CME can be found on the website https://ks.lekom.sk – zone for doctors, after logging into their account under the name of the activity. Participants who do not have an account will be emailed the certificate.

Ubytovanie / Accomodation
Ubytovanie v hoteli Turiec zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o. / Accomodation is provided by Agentúra KAMI, s. r. o.
E-mail: kami@agenturakami.sk

Registrácia / Registration

 

ON – LINE formulárom
E-mailom: kami@agenturakami.sk

 Registračný poplatok
 Registration fee
do 31. 1. 2020
to 31. 1. 2020
od 1. 2. 2020
from 1. 2. 2020
 účastník / participant 44 EUR   66 EUR

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť. / In case of using the advantageous price of registration it is necessary not only to register via the online registration form, but also to pay the corresponding amount by the set deadline.

V cene je zahrnuté: účasť na odbornom programe, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie / The price includes: participation in the professional program, organization of the conference, refreshments

Nepeňažné plnenie / Non – monetary performance
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. /
The organizer will not provide non-monetary performance for the participants of the event (accommodation, transport). If the participant pays the fee himself, he is not obliged to pay withholding tax for non-monetary performance pursuant to the Income Tax Act no. 595/2003 Coll. as amended.

Registračný poplatok uhraďte na účet / Pay the registration fee to account:

Názov účtu / Name of the account: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav / Financial institution: OTP Banka Slovensko, a. s.
V.S.: bude Vám priradený po zaregistrovaní / will be assigned after the registration
K.S.: 0308
IBAN: SK58 5200 0000 0000 0947 0383
SWIFT: OTPVSKBX

Poznámka / Note: do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy / include the name of the participant in the message for the recipient, not the name of the company

[[[["field36","equal_to","e-mail"]],[["show_fields","field37"]],"and"]]
1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Program / Program

Organizačný sekretariát / Organizational secretariat

Agentúra KAMI, s. r. o. 
Mgr. Tamara Lahetová
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
kami@agenturakami.sk
Tel.: 00421 905 886 084

QRCode - Martin AI